International Kite Festival Margam - Margam Country ParkCopyright by Ralf Maserski